Wednesday, July 29, 2015

Freedom Rider: Obama’s Africa Hypocrisy

http://blackagendareport.com/obamas-farica-hypocrisy

No comments: